TÜRKİYE YÜZ YILINDA ELAZIĞ’IN KALKINMASI ( VII ) KALKINMA ENSTİTÜSÜ ( veya Vakıf ) PROJESİ

Ajans 23’ün değerli okuyucuları için 22. Haziran 2023 tarihinden itibaren ayrı tarihlerde kaleme aldığım “ Elazığ’ın Kalkınması “ başlıklı 6 adet yazılarımda sırasıyla ;

1.      Problemlerimiz,

2.      Problemlerin Çözümü,

3.      Toplum Olarak Yapmamız Gerekenler,

4.      STK ve özel Sektörün Yapması Gereken Hususlar,

5.      Belediye’nin yapması Gereken Hususlar,

6.      Planlı Kalkınma ve 12. Kalkınma Planı,

 

Konularında görüşlerimi açıklamaya çalışmıştım. Yazılarımda açıklamaya çalıştığım hususların gerçekleştirilebilmesi için İlimizin kurum ve kuruluşlarının kalkınmamız için yapmaları gereken çalışmalarıkoordine “ etmek üzere “ öncü kuruluşa“ ihtiyaç bulunmaktadır.

Valilik ve Belediye’nin öncülüğünde, Üniversite, STK’lar ve İş insanlarımızın katılımları ile “ Kalkınma Enstitüsü “ kurulması gerektiğine inanıyorum.

Böylece yazılarımda bahsettiğim çalışmaların yapılabilmesi için kurum ve kuruluşlar arasındaki “ Koordinasyon “ eksikliğinin ortadan kalkacağına, bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımla kalkınmamıza ivme kazandıracağına inanıyorum.

Projemi Elazığ Milletvekillerimize, İl Yöneticilerimize, kalkınmamıza gönül verenlere ve kamuoyuna teklif olarak sunuyorum.

Artık tekliflerim ile ilgili olarak sözü ilgililere ve yetkililere bırakıyorum. İnşallah yazdıklarıma ilgi gösterirler ve gerekenleri hep birlikte gerçekleştiririz. Basınımızın bu konunun takipçisi olmasını temenni ediyorum.

Elazığ’ın Kalkınması konulu yazılarıma son noktayı koyarak bu yazı dizisini sonlandırmış oldum.

                                      

                                            KALKINMA ENSTİTÜSÜ ( Veya Vakfı ) :

AMAÇ :

 

1.    Elazığ’ın kalkınmasını hızlandırmak için kısa, orta, uzun vadeli planlama yapmak,

2.    Finans temin modelleri geliştirmek,

3.    Bilgi-teknoloji-sermaye–beyin transferini teşvik etmek,

4.    Resmi ve özel sektör yatırımlarının, üretim, ihracat ve istihdamın artmasını sağlamak,

5.    Elazığ’a dışarıdan gelen niteliksiz göçün olumsuz etkilerini azaltmak,

6.    Yetişmiş insanlarımızı kaybetmemizin sonucu olarak beyin ve sermayemizin Elazığ dışına gitmesini önlemek,

7.    Mevcut işletmelerimizin verimliliğini artırmak,

8.    Yetişmiş insan gücümüzü artırmak için İş eğitimleri yapmak,

9.    Elazığ’ın temel problemlerinin çözümüne öncülük yapmak amacı ile müessese ve iştirakler kurmaktır.

 

MÜTEŞEBBİS HEYET ( PAYDAŞLAR )  :

1.     Sayın Milletvekillerimiz,

2.     Sayın Valimiz,

3.     Sayın Belediye Başkanı,

4.     İl Özel İdaresi Genel Sekreteri

5.     Ticaret ve Sanayi odası Başkanı,

6.     Ticaret Borsası Başkanı,

7.     Organize Sanayi Başkanı,

8.     Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri,

9.     Kosgeb Müdürü,

10.   İş-Kur Müdürü,

11.   İş-Gem Müdürü,

12.   İzzet Paşa Vakfı Başkanı,

13.   Hafız Abdullah Nazırlı Vakfı Başkanı,

14.   İlgilenen STK’ların Başkanları,

15.   İlgilenen iş adamlarımız ve  uzmanlar.

 

YÖNETİM :

 

Gerek Elazığ dışında, gerekse içinde yaşayan akademisyenler, profesyoneller, iş adamı ve bürokratlardan oluşan, bünyesinde uzmanların istihdam edildiği “ Kalkınma Enstitüsününprofesyonel bir anlayış ile yönetilmesi gerekmektedir.

 

Yönetimin, projenin başarısını izleyebilmesi ve ölçebilmesi için her bir faaliyet alanının hedefleri ve performans kriterlerini belirlemesi bu kriterlere göre objektif olarak değerlendirme yapması amaçlanmaktadır.

 

FİNANSMAN :

 

Projenin başlangıç finansmanının ‘’ Belediye, Özel İdare, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası bütçesinden ’’ karşılanması halinde, Kamu-Özel Sektör işbirliği ve ortaklığının tipik bir örneği olacaktır.

Sonraki dönemlerde projeye katılmak isteyen iş adamları ile yapılacak faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile oto finansman sağlanarak faaliyetlerini sürdürmesi hedeflenmektedir.

 

ORGANİZASYON YAPISI :

 

I.       Ar-Ge ve Proje Merkezi :

 

1.    Proje Bankası kurulması : Enstitünün yapacağı araştırma, plan, proje, bilgi ve belgeleri vs. ayrıştırıp-sınıflandırıp veri tabanında muhafaza ederek ilgililere servis etmek.

2.    Devletin 2053 ve 2071 hedeflerine uygun hedefler koyarak ‘’ Şehrimizin Vizyonu ve hedefleri’’ belirleyerek kalkınma planlarını hazırlamak ve ilgili devlet kuruluşları tarafından resmileştirilmesini sağlamak.

3.    Kamu kuruluşlarının yapacağı kalkınma planları ile uyumlu yönlendirici çalışmalar yapmak.

4.    A.B – Dünya Bankası proje davetlerine Elazığ’dan katılımı çoğaltmak için proje çalışmaları yapmak.

5.    Ana  ve Tali  sektörlerin belirlenmesi : İhtisaslaşmış öncü firmaların ve öncü ekiplerin, alt sektörlerin kendi aralarında ve diğer sektörlerle işbirliği imkanlarının  ve ortak hedeflerin ve yol haritalarının belirlenmesi. ( Bu konuda 2014 yılında yapmış olduğum çalışmayı güncelleyerek ileride yayımlama fırsatı bulacağımı ümit ediyorum.)

6.    Elazığ’daki kullanılan ve atıl durumdaki kaynakların ( yeraltı-yer üstü-insan-bilgi-sermaye-hammadde-teknoloji-büyük sanayiler-düşük kapasite-kapalı tesisler vs.) belirlenmesi ve ‘’ kaynak envanterinin ‘’ çıkartılarak atıl kaynakların değerlendirilmesi için projeler yapılması,

7.    Elazığ dışında yaşayanlardan ‘’Beyin ve Sermaye transferi için projeler geliştirilmesi, (Kamu     arazilerinin PROJELERLE değerlendirilmesi için çalışmalar ve araştırmalar yapmak.

8.    Mevcut kurulu sanayinin; sektörü-üretim-istihdam-ihracat kapasitesi-çalışanların nitelikleri-sermaye yapısı-yönetim sistemi-ihtiyaç ve problemleri-gelişme istikametleri ve diğer özelliklerine göre sınıflandırılmalarını içeren ‘’sanayi envanteri ‘’ hazırlanması,

9.    Bölünerek küçülmüş ve bu nedenle atıl vaziyetteki arazilerin ekonomiye kazandırılması için sahiplerinin şirketleşerek , işletme mantığı ile üretim yapmalarının teşvik edilmesi.

10.Bölgeye hitap edecek olan; Kalite Kontrol, Test, Analiz ve Kalibrasyon Merkezi kurarak, yurt içi ve dışı ticaret için kalite kontrolleri yapmak.

11.Elazığ’ın çalışma hayatındaki (işveren ve işçi) problemlerinin belirlenerek giderilmesi ve önlem alınması için ‘’İş gücü piyasası anket ve analizlerinin ’’yapılması.

12.Teknoloji - Silikon vadisi kampüsü kurmak.

13.Türkiye’deki ve bölgemizdeki rakip iller ve bu illerde ki rakip sektörler - firmalar ve ürünleri ‘’ yatırım, kaynaklar, hammadde, iş gücü hedef pazarlar vs. ile etkileşim haritalarının ve SWOT analizlerinin’’ hazırlanması. Bununla bağlantılı olarak aşağıdaki araştırmaların yapılarak sonuçlara göre politikalar geliştirilmesi.
A.    Firmalarımızın rekabet-kümelenme yeteneklerinin belirlenmesi,

B.    Kent sanayisinin ve ihracatının alt yapısının belirlenmesi,

C.    Kentsel gelişim kapasitesinin artırma yollarının araştırılması,

D.   Potansiyel ihraç ürünleri, ve potansiyelinin araştırılması,

 
14.     Çok ortaklı şirketlerin kurulabilmesi için araştırmalar ve çalışmalar yapmak :
A.      Çok Ortaklı Sistemler ve modeller geliştirmek: Ticari-hukuki-yönetim-denetim modelleri, ortaklık konuları ve yöntemleri (şirketleşme-kooparatif-birlik vs.) geliştirmek,

B.      Ortaklık, işbirliği, ekip kültürü, dayanışma kültürü, rekabet kültürü, kolektif şuur ve bilinçli girişimcilik ruhunun, geliştirilmesi için çalışmalar yapılması, ( Konferans, eğitim, seminer, vaaz-irşad vs. )

C.      Özellikle STK’lar ile Ortak üretim-satış-pazarlama-ihracat-ithalat-satın alma-dağıtım-ambalaj-tanıtım vs. konularda (Yönetim-Denetim sistemi ) geliştirerek, atıl sermayeyi yatırıma yönlendirerek, emek - sermaye yoğun yatırımlar yapabilmeyi sağlamak.

 

II.                 İhracat Geliştirme Merkezi :


1.    Elazığ’ın bölgenin ihracat merkezi olması için gerekli alt yapı kurulacak, gençlerimizden profesyonel ihracatçılar yetiştirilerek ürünlerimiz Dünyanın dört-bir yanına pazarlanabilmesini sağlamak,

2.    Devlet desteklerinden öncelikli olarak yararlanan ve aynı sektördeki firmaların kurabildiği çok ortaklı ‘’Sektörel Dış Ticaret Şirketi’’ kurulması için çalışmalar yapmak.

3.    İhracat yapmak isteyen firmalarımızın ürünlerinin tanıtımı-pazarlanması-yurt dışı Pazar araştırması-yazışma ve görüşmelerin yapılması-tercüme hizmetleri-uluslararası hukuka uygun sözleşme yapılması- Ticari anlaşmazlıkların çözümünde hukuki destek-yurt dışı fuar organizasyonlarına katılmaları vs. konularda danışmanlık ve ihracat koçluğu yapmak.

4.    Uluslararası bağımsız dış ticaret gözetimi ve gümrük hizmetleri ile  ihracatçılarımıza destek olmak.

5.    İhracatçılarımızın Devlet desteklerinden yararlanmaları için yardımcı olmak.

6.    İhracatın geliştirilmesi için potansiyel ihraç ürünleri, ve kaynakların araştırılması,

 

 

III.              Kent Tanıtım ve Pazarlama Merkezi :


1.    Şehrimizin turizm-tarih-kültür-tabiat varlıklarının azami ölçekte değerlendirilmesi ve Şehrimizin cazibe merkezi olabilmesi için gerekli olan tanıtım-reklam-film-belgesel-araştırma-fuar-festival vs. çalışmaları yapmak.

2.    Şehir rehberleri, Kent Bilgi sistemleri veri tabanı, Turizm potansiyelimizin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi için projeler geliştirmek, yerel ürünlerin ve markaların pazarlanması, e. Ticaret, Helal ürün ve Yerel ürünlerin satışı vs. çalışmaları yapmak.

3.    Elazığ dışından kaynak transferi (bilgi-teknoloji-beyin-finans) yapabilmek için cazip projeler-fizibiliteler geliştirmek ve transferi sağlamak üzere lobi faaliyetleri yapmak.

4.    Şehrimizde üretilen markaların yurt içinde ve dışında tanıtımı için çalışmalar yapmak,

5.    Türkiye’de ve dünyada insanların zihninde Elazığ denilince olumlu imaj oluşması için konular ( objeler-nesneler-kültür varlıkları-yerel ürünler vs.) belirleyerek bunların ‘’markalaşmasını  ve tescil edilmesini ‘’sağlamak.

 
IV.              Eğitim Belgelendirme ve İstihdam Merkezi :


1.    Personel eğitimleri Sürekli eğitim merkezi kurarak; Özellikle yetişmiş sertifikalı eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile ’’mesleki-kurumsal-kişisel-ruh–beden- ortaklık kültürü-çok ortaklı sistemler-yönetici gelişimi-ihracat-kalite-markalaşma-üretim yönetimi-verimlilik-performans sistemleri vs.’’ konularda eğitim-seminer-konferanslar düzenlemek.

2.    VOC-TEST Sürekli eğitim-sınav ve belgelendirme merkezi kurarak ; Eğitimler sonrasında sınav ve belgelendirme yapmak için Uluslararası akreditasyonu bulunan; MYK-TÜRKAK ile eğitim-sınav-belgelendirme merkezi  kurma amacıyla  anlaşma yapmak.

3.    Üniversitemizde okuyan yetenekli öğrencilerin geleceğin yöneticileri olarak Elazığ’a hizmet vermeleri için özel olarak yetişmeleri için gerekli zemini oluşturmak,

4.    Özel sektör yöneticilerinin; ufkunu açmak, ortaklık kültürünü geliştirmek, vizyon gelişimini, zihniyet değişimini gerçekleştirmek, dünya ve Türkiye deki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak için, eğitim-seminer-konferanslar düzenlemek.

5.    İş kurmak isteyenler için ‘’girişimcilik eğitimleri ve Kosgeb destekleri’’ konusunda yardımcı olmak, İş Geliştirme ve Kuluçka Merkezleri kurarak ayakları üstünde durana kadar destek olmak.

6.    Genç müteşebbislerin ve küçük yatırımcıların; bilgi-beceri-çevre vs. imkanlarını bir araya getirerek doğru yatırımlar ve işler yapmaları, doğru ortaklık modelleri oluşturmaları ve   doğru yönetebilmeleri  için arabuluculuk yapmak, ortaklığın sürdürülebilmesi için hakemlik ve rehberlik yapmak.

7.    İşletmelerin; hammadde, satın alma , tanıtım, pazarlama, hedef pazar ,ihracat, kalite kontrol laboratuvarı, uzman personel , teknoloji, nakliye, iş yapma alışkanlıklarının iyileştirilmesi ,hedeflerle yönetim, işbirliği, ortaklık kültürü, kalite-müşteri, verimlilik ,modernizasyon v.s bir çok konuda ortak çözümler ve ortak arayışlara yönelme, ortak plan-program ve uygulamalar geliştirme için ‘’model-sistem’’ çalışmaları yapmak.

8.    Aile işletmelerinde yapısal sorunların çözümü, yönetim anlayışının değiştirilmesi ve kurumsallaşması için çalışmalar yapmak.

9.    Kobilerimizin aradığı niteliklerdeki elemanları bulmak ( gerekirse diğer illerden ), seçme ve eleme yaparak istihdamını sağlamak üzere profesyonel hizmet vermek.

10.Firmalarımızın ihtiyaç duyduğu profesyonel yönetici-uzman-mühendis vs. elemanların bulunduğu veri tabanı oluşturarak, isabetli eleman seçebilmelerine destek olmak.

11.İlk-orta-lise-üniversite özel eğitim öğretim kurumları kurarak nitelikli insan yetişmesini sağlamak.

 

 

 

V.                Danışmanlık Merkezi  :


1.       İhracat Danışmanlık hizmetleri, İhracat koçluğu vb. hizmetler,

2.       Müşteri Memnuniyeti, ürün ve marka memnuniyeti araştırmaları,

3.       İş adamlarımız ve çalışanlarımız için “ Sorun çözme ekipleri ‘’ oluşturulması.

4.        İş Adamlarımıza ve çalışanlara yönelik olarak Eğitim-İstihdam ve bağımsız iç denetim hizmetleri verilmesi.

5.       Kobilerin problem-ihtiyaç ve yeteneklerinin tespit edilmesi ve karşılaştırılmasına yönelik olarak ‘’Kobi yapısal anket ve analizlerinin’’ yapılması.

6.       Yatırım fizibilite ve proje hizmetleri : Özel sektörümüzün talepleri doğrultusunda; Devlet destekleri-proje-fizibilite hazırlamak-proje yönetimi ve yatırım takibi-resmi işlemler- eleman temini-kalite yönetimi ve süreç geliştirme-iş analizleri-verimlilik-performans değerlendirme sistemleri-teknoloji seçimi v.s. konularda hizmet vermek.

7.       Marka- Patent Tescil faaliyetleri : Bölgesel ürünlerin , Coğrafi  işaretlerin tescili, Şehir Markaları – marka şehirler çalışması, Buluş-tasarım-marka-proje vs. konularda yarışmalar düzenleyerek, kazananların desteklenmesi,

8.       Kalite Geliştirme ve Belgelendirme : Kobilerimizin kurumsallaşması ve Kalite Yönetim Sistemleri, Ürün kalite kontrol ve kalite geliştirilmesi, Helal üretim esaslarının geliştirilmesi ve belgelendirme, bağımsız denetim hizmetleri,
 

VI.         Sosyal Projeler Merkezi :

 

1.       Elazığ’ın sosyal-kültürel-ekonomik durumundaki ilerleme ve gerilemelerin takibi ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi için ‘’Kent izleme endekslerinin’’ yapılması.

2.       Depremlere Hazırlık ve Arama Kurtarma ekiplerinin kurulması : ( Gıda – Giyim – Yakacak Bankası kurulması, / Depremde işini kaybedenler için Karz-ı Hasen ( karşılıksız yardımlaşma ) ve güç birliği projeleri geliştirilmesi,

3.       Toplumun Kamu kurumları ve Belediye hizmetlerinden memnuniyeti ve beklentilerinin belirlenmesi,

4.       Kalkınmanın ekonomik-sosyal-psikolojik-dini-kültürel-ahlaki temellerinin ve insanımızın yapısal özelliklerinin bilimsel olarak araştırılması.

5.       Siyasetin dürüst ve ahlaki bir zeminde, proje üretmeye ve hizmet yarışına dönüşmesine yönelik çalışmalar yapmak.

6.       Şehrimizdeki STK ’ların geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması: Sivil Toplum kuruluşlarının-meslek teşekküllerinin-üretici birliklerinin verimliliğini artırmak için projeler geliştirmek ve eğitimler düzenlemek.
A.    Gençlik STK ları için federasyon kurulması ve kurumsallaştırılması.

B.    Sosyal Projeler Geliştirilmesi ( Toplumsal Barış, Kent Ormanı, Mahalle evleri gibi ..)

C.    Özellikle hanım kardeşlerimize yönelik olarak; yerel el emeği ürünlerimizin üretim-pazarlamasının ve ev işletmeciliğinin geliştirilmesi amacı ile üretim ve satış sistemleri geliştirmek.

                                                                                           M. Vehbi Nazırlı

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar M. Vehbi NAZIRLI - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Atoom Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Atoom Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Atoom Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Atoom Medya değil haberi geçen ajanstır.