Polislerin Şark Görevi Süreleri Değişti

17.06.2016 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, polislerin doğu görevi sürelerinde değişiklik yapıldı.

Değişikliğe göre, ikinci bölge kapsamındaki alt bölgelerdeki şark süreleri birer yıl artırıldı. Örneğin B- Alt bölgesine giren yerlerde zorunlu hizmet süresi 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Bu düzenleme, yanin birer yıl artırım, diğer alt bölgelerde de yapıldı.

Bir diğer düzenlemede şu şekildedir: Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek tespit edilecektir.

Resmî Gazete'de yayınlanan yönetmeliğe göre, polislerin şark görev süreleri şu şekilde:

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hizmet bölgelerini" ibaresi "bölgeleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (f) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Alt bölge: Bölgeler içinde farklı hizmet sürelerine göre belirtilen ve ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen il ve ilçeler grubunu,"

"f) Bölge: Ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen iki ana bölgeden her birini,"

"k) Zorunlu bölge: İkinci bölgeyi,"

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "iki hizmet bölgesine" ibaresi "iki bölgeye" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Personelin asgari derecede yer değiştirmesi için, atamalar birkaç yıl sonraki durumu gözönüne alınmak suretiyle yapılır."

MADDE 5- Aym Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Bölgelerarası atamalarda personelin Atama Tercih Formunda belirttiği yerler."

MADDE 6- Aym Yönetmeliğin 17 nci maddesinin başlığı "Atama Tercih Formlarının Gönderilmesi" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "istek" ibareleri "tercih" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölüm başlığı "Bölgeler ve Hizmet Süreleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığı "Bölgeler" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "iki hizmet bölgesine" ibaresi "iki bölgeye" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Her bölge, bölgeye dahil olan il ve ilçeler itibarıyla alt bölgelere ayrılmış ve bunlar ekli (1) sayılı cetvelde belirtilmiştir. Emniyet Teşkilatındaki il ve ilçe kuruluşları dışında kalan ve doğrudan Genel Müdürlüğe bağlı kuruluşlarda görevli personelin o bölgede hizmet süresi, birimin bağlı bulunduğu il veya ilçe merkezinin ekli (1) sayılı cetvelde gösterilen hizmet süresine bir yıl ilave edilmek suretiyle belirlenir. Diyarbakır, Van ve Tunceli illerinde, özel harekat branşlı personelin görev süresi ekli (1) sayılı cetvelde bu iller için gösterilen sürelere bir yıl ilave edilerek tespit edilir."

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile İkinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) İkinci bölgenin;

A- Alt bölgesine girenler 7 yıl,

B- Alt bölgesine girenler 6 yıl,

C- Alt bölgesine girenler 5 yıl,

D- Alt bölgesine girenler 4 yıl,

E- Alt bölgesine girenler 3 yıl,

F- Alt bölgesine girenler 2 yıldır.

Birinci bölgede hizmet süresini dolduranların atanma talebinde bulunmaları veya bu nedenle birimi tarafından atanmalarının talep edilmesi halinde, tercih formları alınmak suretiyle talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir. Bu maddenin uygulanmasında personelin görev yapmakta olduğu alt bölgeler de gözönüne alınır."

"Personelin, bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar en az bir defa ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur. İkinci bölgede, Bakanlıkça uygun görülen yerlerde, o yer için belirlenmiş zorunlu hizmet süresi kadar daha kesintisiz olarak görev yapanlar, zorunlu bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hizmet bölgesi" ibaresi "bölge" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Aym Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "hizmet bölgesinde" ibaresi "bölgede" şeklinde, üçüncü fıkrasında yer alan "hizmet bölgesinde" ibaresi "bölgede", "hizmet bölgesine" ibaresi "bölgeye" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 12- Aym Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "formlardaki" ibaresi "belgelerdeki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 3- Bu Yönetmelikte belirtilen il veya ilçelerin hizmet sürelerinin artırılması halinde; yeni hizmet süreleri, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce o yerde göreve başlamış olanlar için uygulanmaz. Ancak ikinci bölgede bulunduğu birimde birden fazla kez görevine devam etmek isteyenler için yeni alman onay tarihindeki hizmet süresi geçerlidir; herhangi bir nedenle il içerisinde yapılan yer değişikliklerinde, personelin hizmet süresinin hesaplanmasında ilk göreve başladığı tarih, birimler arasında yapılan yer değişikliklerinde ise eski biriminden ilişik kestiği tarih dikkate alınır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin başlığı "Bölge Değişikliği" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "hizmet bölgesi" ibaresi "bölgesi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin eki (1) sayılı cetvelin (781) ila (1000) numaralı sıraları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

781

2 :

ADIYAMAN

B

6 YIL

782

2

ADIY AMAN -BESNİ

c

5 YIL

783

2

ADIYAMAN-GÖLBAŞI

c

5 YIL

784

2

ADIYAMAN-KAHTA

c

5 YIL

785

2

ADIY AM AN-ÇELİKH AN

D

4 YIL

786

2

ADIYAMAN-SAMSAT

D

4 YIL

787

2

ADIY AMAN-TUT

D

4 YIL

788

2

ADIYAMAN-GERGER

E

3 YIL

789

2

ADIYAMAN-SİNCİK

E

3 YIL

790

2

AĞRI

D

4 YIL

791

2

AĞRI-DOĞUBEYAZIT

D

4 YIL

792

2

AĞRI-ELEŞKİRT

D

4 YIL

793

2

AĞRI-HAMUR

D

4 YIL

794

2

AĞRI-PATNOS

D

4 YIL

795

2

AĞRI-TAŞLIÇAY

D

4 YIL

796

2

AĞRI-TUTAK

D

4 YIL

797

2

AĞRI-DİYADİN

E

3 YIL

798

2

ARDAHAN

e

5 YIL

799

2

ARDAHAN-ÇILDIR

D

4 YIL

800

2

ARDAHAN-DAMAL

D

4 YIL

801

2

ARDAHAN-GÖLE

D

4 YIL

802

2

ARDAHAN-HANAK

D

4 YIL

803

2

ARDAHAN-POSOF

D

4 YIL

804

2

ARTVİN

B

6 YIL

805

2

ARTVİN-ARHAVİ

A

7 YIL

806

2

ARTVİN-HOPA

A

7 YIL

807

2

ARTVİN-BORÇKA

B

6 YIL

808

2

ARTVİN-ARDANUÇ

B

6 YIL

809

2

ARTVİN-MURGUL

B

6 YIL

810

2

ARTVİN-ŞAVŞAT

B

6 YIL

811

2

ARTVİN-YUSUFELİ

B

6 YIL

812

2

BAYBURT

B

6 YIL

813

2

BAYBURT - AYDINTEPE

C

5 YIL

814

2

BAYBURT-DEMİRÖZÜ

C

5 YIL

815

2

BATMAN

D

4 YIL

816

2

BATMAN-BEŞİRİ

E

3 YIL

817

2

BATMAN-KOZLUK

E

3 YIL

818

2

BATMAN-GERCÜŞ

F

2 YIL

819

2

BATMAN-HASANKEYF

F

2 YIL

820

2

BATMAN-SASON

F

2 YIL

821

2

BİNGÖL

D

4 YIL

822

2

BİNGÖL-GENÇ

D

4 YIL

823

2

BİNGÖL-SOLHAN

D

4 YIL

824

2

BİNGÖL-ADAKLI

E

3 YIL

825

2

BİNGÖL-KARLIOVA

E

3 YIL

826

2

BİNGÖL-KİĞI

E

3 YIL

827

2

BİNGÖL-YAYLADERE

F

2 YIL

828

2

BİNGÖL-YEDİSU

F

2 YIL

829

2.....

BİTLİS

4 YIL

830

2

BİTLİS-ADİLCEVAZ

D

4 YIL

831

2

BİTLİS-AHLAT

D

4 YIL

832

2

BİTLİS-GÜROYMAK

D

4 YIL

833

2

BİTLİS-TATVAN

D

4 YIL

834

2

BİTLİS-HİZAN

E

3 YIL

835

2

BİTLİS-MUTKİ

E

3 YIL

836

2

DİYARBAKIR

D

4 YIL

837

2

Dİ Y ARBAKIR-B AĞLAR

D

4 YIL

838

2

DİYARBAKIR-KAYAPINAR

D

4 YIL

839

2

DİYARBAKIR-SUR

D

4 YIL

840

2

DİYARBAKIR-YENİŞEHİR

D

4 YIL

841

2

DİYARBAKIR-BİSMİL

D

4 YIL

842

2

DİYARBAKIR-ÇERMİK

D

4 YIL

843

2

Dİ Y ARB AKIR-ÇINAR

D

4 YIL

844

2

DİYARBAKIR-ERGANİ

D

4 YIL

845

2

DİYARBAKIR-SİLVAN

D

4 YIL

846

2

DİYARBAKIR-ÇÜNGÜŞ

E

3 YIL

847

2

DİYARBAKIR-DİCLE

E

3 YIL

848

2

DİYARBAKIR-EĞİL

E

3 YIL

849

2

DİY ARB AKIR-HANİ

E

3 YIL

850

2

DİYARBAKIR-HAZRO

E

3 YIL

851

2

DİYARBAKIR-KOCAKÖY

E

3 YIL

852

2

DİYARBAKIR-KULP

E

3 YIL

853

2

DİYARBAKIR-LİCE

E

3 YIL

854

ELAZIĞ

B

6 YIL

855

2

ELAZIĞ-SİVRİCE

B

6 YIL

856

2

ELAZIĞ-BASKİL

C

5 YIL

857

2

ELAZIĞ-KARAKOÇAN

D

4 YIL

858

2

ELAZIĞ-KEBAN

C

5 YIL

859

2

ELAZIĞ-KOVANCILAR

D

4 YIL

860

2

ELAZIĞ-PALU

C

5 YIL

861

2

ELAZIĞ-AĞIN

D

4 YIL

862

2

ELAZIĞ-ALACAKAYA

D

4 YIL

863

2

ELAZIĞ-AR1CAK

D

4 YIL

864

2

ELAZ1Ğ-MADEN

D

4 YIL

865

2

ERZİNCAN

B

6 YIL

866

2

ERZİNCAN-ÇAYIRLI

C

5 YIL

867

2

ERZİNCAN-REF AHİYE

C

5 YIL

868

2

ERZİNCAN-TERCAN

c

5 YIL

869

2

ERZİNCAN-ÜZÜMLÜ

B

6 YIL

870

2

ERZİNCAN-İLİÇ

D

4 YIL

871

2

ERZİNCAN-KEMAH

D

4 YIL

872

2

ERZİNCAN-KEMALİYE

C

5 YIL

873

2

ERZİN CAN-OTLUKBELİ

D

4 YIL

874

2

ERZURUM

B

6 YIL

875

2

ERZURUM-AZİZİYE

B

6 YIL

876

2

ERZURUM-PALANDÖKEN

B

6 YIL

877

2

ERZURUM-YAKUTİYE

B

6 YIL

878

2

ERZURUM-AŞKALE

C

5 YIL

879

2

ERZURUM-HORASAN

C

5 YIL

880

2

ERZURUM-İSPİR

C

5 YIL

881

2

ERZURUM-KÖPRÜKÖY

C

5 YIL

882

2

ERZURUM-NARMAN

C

5 YIL

883

2

ERZURUM-OLTU

C

5 YIL

884

2

ERZURUM-PASİNLER

C

5 YIL

885

2

ERZURUM-TORTUM

C

5 YIL

886

2

ERZURUM-UZUNDERE

C

5 YIL

887

2

ERZURUM-ÇAT

E

3 YIL

888

2

ERZURUM-HINIS

E

3 YIL

889

2

ERZURUM-KARAÇOBAN

E

3 YIL

890

2

ERZURUM-KARAYAZI

E

3 YIL

891

2

ERZURUM-OLUR

C

5 YIL

892

2

ERZURUM-PAZARYOLU

E

3 YIL

893

2

ERZURUM-ŞENKAYA

D

4 YIL

894

2

ERZURUM-TEKMAN

D

4 YIL

895

2

GÜMÜŞHANE

B

6 YTL

896

2

GÜMÜ ŞH ANE-KELKİT

B

6 YIL

897

2

GÜMÜŞHANE-TORUL

B

6 YIL

898

2

GÜMÜŞHANE-KÖSE

C

5 YIL

899

2

GÜMÜŞHANE-KÜRTÜN

C

5 YIL

900

2

GÜMÜŞHANE-ŞİRAN

B

6 YIL

901

2

HAKKARİ

E

3 YTL

902

2

HAKKARİ-ÇUKURCA

F

2 YIL

903

2

HAKKARİ-ŞEMDİNLİ

E

3 YIL

904

2

HAKKARİ-YÜKSEKOVA

E

3 YIL

905

2

İĞDİR

C

5 YIL

906

2

IĞDIR-KARAKOYUNLU

c

5 YIL

907

2

IĞDIR-ARALIK

c

5 YIL

908

2

IĞDIR-TUZLUCA

c

5 YIL

909

2

KARS

B

6 YIL

910

2

KARS-SARIKAMIŞ

B

6 YIL

911

2

KARS-AKYAKA

C

5 YIL

912

2

KARS-ARPAÇAY

C

5 YIL

913

2

KARS-DİGOR

c

5 YIL

914

2

KARS-KAĞ1ZMAN

c

5 YIL

915

2

KARS-SELİM

c

5 YIL

916

2

KARS-SUSUZ

c

5 YIL

017

2

MARDİN T fSı T

c

5 YIL

918

2

MARDİN-ARTUKLU

c

5 YIL

919

2

MARDİN-MİD Y AT

c

5 YIL

920

2

MARDİN-KIZILTEPE

D

4 YIL

921

2

MARDİN-NUSAYBİN

E

3 YIL

922

2

MARDİN-ÖMERLİ

E

3 YIL

923

2

MARDİN-YEŞİLLİ

D

4 YIL

924

2

MARDİN-DARGEÇİT

F

2 YIL

925

2

MARDİN-DERİK

F

2 YIL

926

2

MARDİN -MAZIDAĞI

F

2 YIL

927

2

MARDİN-SAVUR

F

2 YIL

928

2

MUŞ

^ D

4 YIL

929

2

MUŞ-HASKÖY

D

4 YIL

930

2

MUŞ-BULANIK

D

4 YIL

931

2

MUŞ-KORKUT

D

4 YIL

932

2

MUŞ-MALAZGİRT

D

4 YIL

933

2

MUŞ-VARTO

E

3 YIL

934

2

SİİRT 3

D

4HL

935

2

SİİRT-KURTALAN

D

4 YIL

936

2

SİİRT-TİLLO

D

4 YIL

937

2

SİİRT-BAYKAN

E

3 YIL

938

2

SİİRT-ERUH

E

3 YIL

939

2

SİİRT-PERVARİ

E

3 YIL

940

2

SİİRT-ŞİRVAN

E

3 YIL

AC

942

2

SİVAS-GEMEREK

B

6 YIL

943

2

SİVAS-ŞARKIŞLA

B

6 YIL

944

2

SİVAS-ALTINYAYLA

C

5 YIL

945

2

SİVAS-DİVRİĞİ

C

5 YIL

946

2

SİVAS-GÜRÜN

B

6 YIL

947

2

SİVAS-HAFİK

B

6 YIL

948

2

SİVAS-KANGAL

B

6 YIL

949

2

SİVAS-SUŞEHRİ

B

6 YIL

950

2

SİVAS-ULAŞ

B

6 YIL

951

2

SİVAS-YILDIZELİ

B

6 YIL

952

2

SİVAS-ZARA

B

6 YIL

953

2

SİVAS-AKINCILAR

C

5 YIL

954

2

SİVAS-DOĞANŞAR

C

5 YIL

955

2

SİVAS-GÖLOVA

C

5 YIL

956

2

SİVAS-İMRANLI

C

5 YIL

957

2

SİVAS-KOYULHİSAR

C

5 YIL

2

ŞANLIURFA ....................... ................

C

5 YIL

959

2

ŞANLIURFA-EYYÜBİYE

c

5 YIL

960

2

ŞANLIURFA-HALİLİYE

c

5 YIL

961

2

ŞANLIURFA-KARAKÖPRÜ

c

5 YIL

962

2

ŞANLIURFA-BİRECİK

D

4 YIL

963

2

ŞANLIURFA-BOZOVA

D

4 YIL

964

2

ŞANLIURFA-HALFETİ

D

4 YIL

965

2

ŞANLIURFA-HARRAN

D

4 YIL

966

2

ŞANLIURFA-HİLVAN

D

4 YIL

967

2

ŞANLIURFA-SİVEREK

D

4 YIL

968

2

ŞANLIURFA-SURUÇ

D

4 YIL

969

2

ŞANLIURFA-VİRANŞEHİR

D

4 YIL

970

2

ŞANLIURFA-AKÇAKALE

D

4 YIL

971

2

ŞANLIURFA-CEYLANPINAR

D

4 YIL

972

2

ŞIRNAK

E

3 YIL

973

2

ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP

F

2 YIL

974

2

ŞIRNAK-CİZRE

E

3 YIL

975

2

ŞIRNAK-GÜÇLÜKONAK

E

3 YIL

976

2

ŞIRNAK-İDİL

E

3 YIL

977

2

ŞIRNAK-SİLOPİ

E

3 YIL

978

2

ŞIRNAK-ULUDERE

E

3 YIL

979

2

TUNCELİ ..................................................

E

3 YIL

980

2

TUNCELİ-PERTEK

E

3 YIL

981

2

TUNCELİ-ÇEMİŞGEZEK

E

3 YIL

982

2

TUNCELİ-HOZAT

F

2 YIL

983

2

TUNCELİ-MAZGİRT

F

2 YIL

984

2

TUNCELİ-NAZIMİYE

F

2 YIL

985

2

TUNCELİ-OVACIK

F

2 YIL

986

2

TUNCELİ-PÜLÜMÜR

F

2 YIL

987

2

VAN

D

4 YIL

988

2

VAN-EDREMİT

D

4 YIL

989

2

VAN-ERCİŞ

D

4 YIL

990

2

VAN-GEVAŞ

D

4 YIL

991

2

VAN-GÜRPINAR

D

4 YIL

992

2

VAN-İPEKYOLU

D

4 YIL

993

2

VAN-MURADİYE

D

4 YIL

994

2

VAN-TUŞBA

D

4 YIL

995

2

VAN-BAHÇESARAY

F

2 YIL

996

2

VAN-BAŞKALE

E

3 YIL

997

2

VAN-Ç ALDIRAN

E

3 YIL

998

2

VAN-ÇATAK

E

3 YIL

999

2

VAN-ÖZALP

E

3 YIL

1000

2

VAN-SARAY

E

3 YIL

17 Haz 2016 - 14:05 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Atoom Medya Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Atoom Medya hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Atoom Medya editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Atoom Medya değil haberi geçen ajanstır.